داروها ایمونوگلوبولین
Immune Globulin

درمان سندروم های نقص ایمنی اولیه (عدم وجود گاماگلوبولین ژنتیکی، سندروم نقص ایمنی ترکیبی شدید، نقص ایمنی متغیر شایع، نقص ایمنی وابسته به کروموزوم x، اختلال ایمنی وابسته به x، سندروم ویسکات آلدریچ

درمان پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایمنی بدون علت شدید یا مزمن (تشکیل لکه های خونی زیر پوست)

درمان پلی نوروپتی دمیلینه کننده التهابی مزمن

پیشگیری از آنوریسم عروق کرونری وابسته به سندروم کاواساکی

پیشگیری از عفونت باکتریایی در کسانی که گاماگلوبولین آنها کم است و/یا عفونت باکتریایی مزمن همراه لوکمیای لمفوسیتیک مزمن لنفوسیت های بی  

پیشگیری از عفونت های شدید در نقص ایمونوگلوبولین 

ایجاد ایمنی غیر فعال در افراد حساس شامل موارد زیر: 

هپاتیت A: پیشگیری قبل از تماس، جهت بعد از تماس؛ مصرف به مدت ۱۴ روز و قبل از بروز تظاهرات بیماری

سرخک: استفاده به مدت ۶ روز در فرد غیر واکسینه شده که قبلا به سرخچه مبتلا نشده است

سرخچه: پیشگیری پس از تماس با عامل بیماری (طی ۷۲ ساعت) جهت کاهش خطر عفونت و آسیب های کشنده در خانم های باردار که تمایل به سقط جنین ندارند.

آبله مرغان: جهت افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی، زمانی که ایمونوگلوبولین آبله مرغان موجود نباشد. 

 

 

 

داروها ایمونوگلوبولین کزاز
Tetanus Immune globulin

پیشگیری از کزاز پس از آسیب؛زمانی که شرایط قبلی واکسیناسیون مشخص نباشد. 

کمیته ایمنی سازی، ایمنی سازی غیرفعال توسط ایمونوگلوبین کزاز را در موارد زیر توصیه می کند: 

افرادی که زخم آنها تمیز نیست یا کوچک است یا افرادی که در آنها منع مصرف توکسوئیدهای کزاز وجود دارد و یک دوره اولیه واکسیناسیون توسط توکسوئیدهای کزاز را تمام نکرده اند. 

افرادی که در حوادث سهمگین مثل بمب گذاری زخمی شده اند که زخم آنها نفوذ کننده است و پوست آنها آسیب دیده است و در ۵ سال گذشته یادآور واکسن کزاز دریافت نکرده اند، مصرف این دارو بایستی جهت افراد بزرگتر از ۶۰ سال نگه داشته شود.