مغز شما نشان میدهد که دوستان شما چه کسانی هستند: مطالعه نشان میدهد که چگونه پاسخ های عصبی مشابه روابط دوستانه را پیش بینی میکنند.
مغز شما نشان میدهد که دوستان شما چه کسانی هستند: مطالعه نشان میدهد که چگونه پاسخ های عصبی مشابه روابط دوستانه را پیش بینی میکنند.

روانپزشکی

بازدید : 1008

محققان دریافتند شما می توانید تنها با نگریستن به پاسخ های مغزی افراد به کلیپ های ویدیویی پیش بینی کنید چه کسانی دوستانتان هستند. دوستان مشابه ترین فعالیت عصبی را دارند که با دوستان دوستان کسانی که به نوبه ی خود فعالیت عصبی مشابه تری نسبت به افراد درجه ی سوم ( دوستان دوستان دوستان) دارند، دنبال شده است. این مطالعه در Nature Communication چاپ شده و در نوع خود اولین مقاله ای است که ارتباطات بین فعالیت عصبی افراد در حوزه ی شبکه ی اجتماعی دنیای واقعی را در حالی ارزیابی می کند که آن ها به محرک های دنیای واقعی که در این مورد مشاهده ی مجموعه  ویدیو های مشابه است، پاسخ میدهند. یافته های نشان میدهند که شباهت پاسخ عصبی بین دوستان بسیار قوی است، و این الگو در مناطقی از مغز شامل پاسخ احساسی، که توجه و استدلال سطح بالای فرد را هدایت میکند، آشکار است. حتی زمانی که محققان متغیر هایی شامل چپ دست و راست دست بودن، سن، جنسیت، اخلاقیات و ملیت را کنترل میکنند، شباهت در فعالیت عصبی بین دوستان هنوز آشکار و واضح است. همچنین گروه دریافتند که شباهت های پاسخ fMRI نه تنها برای پیش بینی اینکه یک زوج دوست هستند استفاده میشود بلکه برای پیش بینی فاصله ی اجتماعی بین دو نفر نیز استفاده میشود. به گفته ی Thalia Wheatley، نویسنده ی اصلی و دانشیار علوم فیزیولوژی و مغزی در Dartmouth، و محقق اصلی Dartmouth Social Systems Laboratory " ما گونه های اجتماعی هستیم و در ارتباط با دیگران زندگی میکنیم. اگر بخواهیم بفهمیم چگونه مغز انسان کار میکند، پس نیاز داریم تا بفهمیم مغز چگونه در ترکیب با این که چگونه ذهن ها به یکدگیر شکل میدهند، کار میکنند." برای مطالعه، محققان روی کار قبلی خود کار کردند که دریافتند به محض اینکه شما کسی را که می شناسید می بینید، مغز شما سریعاً به شما میگوید که انها جقدر مهم یا تأثیرگذارند و جایگاهی که انها در شبکه ی اجتماعی شما دارند چیست؟

منبع:Medicalxpress.com

دکتر کیمیا کاظمی
دکتر کیمیا کاظمی