حداقل سه گونه باکتری می توانند در بروز سرطان روده دخیل باشند
حداقل سه گونه باکتری می توانند در بروز سرطان روده دخیل باشند

سرطان و آنکولوژی

بازدید : 2180

شواهد در مورد اثر باکتري ها بر ايجاد سرطان روده در حال افزايش است. دو گونه باکتري که در تومورهاي کولون يافته شده اند، مي توانند سبب القاي سرطان در موش ها شوند. اين دو گونه، اشريشيا کلي و باکترويدس فراجيليس، در کنار هم مي توانند سبب آسيب به DNA شوند که مي تواند منجر به جهش هاي سرطانزا شوند؛ اگر چه اين مسئله در انسان ها نشان داده نشده است. سينتيا سيرز از موسسه ايمني درماني سرطان بلومبرگ کيمل در بالتيمور مريلند و تيمش در يافتند که در نمونه هاي گرفته شده از افراد مبتلا به انواع خانوادگي سرطان کولون، دو گونه ي مذکور به ديواره ي کولون نفوذ مي کنند. در نمونه هاي ديگري، مقدار اين دو گونه در انواع غير ارثي سرطان کولون نيز بيشتر از افراد سالم ارزيابي شده بود. انتقال اين دو گونه به روده ي موش ها سبب افزايش چشمگير موارد تومور در روده ي حيوانات مي گرديد. 

يک گونه ي باکتريايي ديگر، استرپتوکوکوس گالوليتيکوس گالوليتيکوس، نيز قبلا با سرطان کولون در ارتباط دانسته شده بود. سيرز مي گويد:"ممکن است يک باکتري خاص پروسه ي سرطان را شروع کرده و گونه هاي ديگر در پيشرفت آن نقش داشته باشند".

منبع: newscientist.com 

دکتر محسن رنجبر
دکتر محسن رنجبر