اندازه‌گیری‌های آناتومیک می‌توانند میزان سختی در لوله گزاری تراشه را پیش بینی کنند
اندازه‌گیری‌های آناتومیک می‌توانند میزان سختی در لوله گزاری تراشه را پیش بینی کنند

بیهوشی

بازدید : 1480

افزایش سن، جنسیت مذکر و تاریخچه آپنه انسدادی تنفسی، سختی در لوله گزاری تراشه را پیش بینی می‌کنند. اخیراً در یک تحقیق آینده‌نگر محققان مشاهده کرده‌اند که به طور تعجب آوری شاخص توده بدنی به عنوان یک متغیر مستقل به حساب نمی‌آید.

تعدادی از اندازه گیری‌های بستری دیگر می‌توانند سختی در لوله گزاری را پیش بینی کنند از جمله نمره 3 و 4 از تست مالاپاتی و درجه 3 از تست “upper lip bite test” .

تیفانی مون – پزشک و دستیار استاد بی‌هوشی در دانشگاه تگزاس می‌گوید: جالب توجه است که چاقی مضر پیش‌بینی کننده لوله گزاری سخت نیست. شاخص توده بدنی به تنهایی شاخص پیش‌بینی کننده ضعیفی برای سختی در لوله گزاری است و باید سایر اندازه گیری‌های آناتومیک همراه آن در نظر گرفته شوند.

یکی از مهم ترین جنبه‌های لوله گزاری تراشه توانایی در پیش بینی سختی است. مریض در حالت‌های دشوار به تکنیک‌های پیشرفته برای دستیابی به راه هوایی نیازمند است.

لینک منبع: www.anesthesiologynews.com

متن خبر از علیرضا ترابی جهرمی