داروهای سنتی در راستای جهانی شدن : دیدگاه های جاری و آینده استفاده از مطالعات منطقه ای
داروهای سنتی در راستای جهانی شدن : دیدگاه های جاری و آینده استفاده از مطالعات منطقه ای

طب سنتی و داروهای گیاهی

بازدید : 1480

استفاده از داروهای بومی و طب گیاهی و سنتی را تنها می توان با ترکیب تاریخ، محیط زیست، اقتصاد، شناختی و مهارت های تخصصی داروسازی درک کرد؛ در حالی که بخشی از منابع در گذر زمان از دست رفته اند. جهانی شدن روزافزون که توسط نئو لیبرالیسم ایجاد شده باعث گسترش استفاده ی چند سیستمی، پزشکی چند فرهنگی و تبادل فرهنگی شده است. علی رغم تاثیر سیاست و اقتصاد جهانی و گرایش به سمت توسعه فارماکوپه های جامع، فارماکوپه های منطقه ای، داروهای بومی و سنتی به حفظ نقش و هویت خود ادامه خواهد داد. به عنوان مثال مکمل های گیاهی و مواد افزودنی بیولوژیکی فعال مواد غذایی نیز در چند سال گذشته سهم بازار قابل توجهی را نصیب خود کرده اند. از آنجا که داده های علمی عادلانه برای بسیاری از محصولات بهداشتی تجاری هنوز هم نادیده گرفته می شوند یک رویکرد چند رشته ای علم محور بسیار دقیق تر به داروهای محلی و سنتی را می طلبد که حافظان محلی این دانش و کاربران آن را قدرتمند تر سازد.

لینک منبع : www.ncbi.nlm.nih.gov

متن خبر از احسان امیری اردکانی