زخم های احساسی خطر صدمه ورزشی را افزایش می دهد...
زخم های احساسی خطر صدمه ورزشی را افزایش می دهد...

پزشکی ورزشی

تاریخ انتشار : 1397/06/22 بازدید : 1496

آزار و اذیت روحی و جسمی یکی از مهمترین عوامل است که تاثیرات زیادی بر زندگی اجتماعی افراد دارد. برخی اوقات همین اتفاق موجب انزوای فرد می شود اما گاهی نیز فرد را قوی تر میکند. در تحقیقی که در یکی از دنشگاه های سوئد روی ورزشکارانی که در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، انجام شده است، مشخص گردیده که ارتباطی بین تجربه سوء استفاده و خطر آسیب دیدگی های بزرگ تر در ورزشکاران زن وجود دارد.

این مطالعه در مورد عواقب و تاثیرات آزارهای جنسی و جسمی بر روی ورزشکاران موفق سوئد انجام شده است.

توماس تیمپکا، استاد دپارتمان علوم بهداشت و درمان و مسئول این مطالعه که در مجله British Journal of Sports Medicine چاپ شده است می گوید:

نقل قول از متخصصان پزشکیهدف ما بررسی تاثیراتی است که این عمل بر روح و جسم ورزشکاران گذاشته است. ما می خواستیم بررسی کنیم که آیا سوء استفاده به درجه بالای صدمات که ما در مسابقات ورزشکاری می بینیم مربوط است؟

از 197 مشارکت کننده در تحقیق 11% سوء استفاده جنسی و 18% سوء استفاده جسمی را گاهی در زندگی تجربه کرده بودند.

نتیجه تحقیقات پزشکیدر ورزشکاران مونث سوء استفاده جسمی باعث 12 برابر شدن خطر بروز صدمه می شود. سوء استفاده جنسی باعث 8 برابر بیشتر در معرض صدمه غیر ورزشی بودن میشود. همبستگی بین سوء استفاده و افزایش خطر آسیب دیدگی کاملا در ورزشکاران زن واضح و آشکار است.

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی