Patients with CVT urgently need high-quality evidence
Patients with CVT urgently need high-quality evidence

قلب و عروق

بازدید : 1789

گایدلاین اخیر درمان ترمبوز عروق مغزی (CVT) از طرف European Stroke Organization، روش دقیقی مطابق با سیستم GRADE (Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation) ایجاد کرده است.

در دستورالعمل های جدید و بروز شده 3مرحله ی دیگر در رابطه با مدیریت بیمار دارای CVTاضافه شده است که شامل:
الف)پروسه ی تشخیص
ب) انتخاب استراتژیهای درمانی
ج) ارزیابی فاکتور های خطر جهت بهینه سازی یا پیشگیری ثانویه

بررسی D—dimer. اولین آزمایش برای بررسی بیماران مشکوک به VTE( امبولی ترمبوزی وریدی) میباشد که جدیدا برای بیماران مشکوک به CVT نیز پیشنهاد گردیده است.
با این حال حتی منفی شدن جواب تست D—dimer نباید از انجام تست های تصویر برداری بیشتر مثل MRI و CT جلوگیری کند مگر اینکه احتمال منفی کاذب شدن تست را به حداقل مقدار برسانیم.

روشهای استاندارد فعلی برای تشخیص CVT مثل روش اندازه گیری D-dimer و روش تصویر برداری عصبی ضعیف است و کیفیت شواهد حاصل از این دو تکنیک به ترتیب کم و بسیار کم است.

درحال حاضر درمان انتخابی برای CVT در فاز حاد استفاده از ضد انعقاد تزریقی است. (بر اساس گایدلاین استفاده از ضدانعقاد در حین درمان CVT و خونریزی داخل مغزی (ICH) بطور همزمان منع مصرفی ندارد؛ بنابراین، توصیه های مشابه برای بیماران مبتلا به ICH نیز اعمال می شود.)
علاوه بر این برای اولین بار، استفاده از هپارین با وزن مولکولی کم (LMWH) و یا هپارین کامل (UFH) در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی یا در افرادی که نمی توانند از سایر ضدانعقادها استفاده کنند توصیه شده است. 
در حال حاضر استفاده از داروهای ضد انعقادی خوراکی به دلیل عدم وجود داده های مربوط به مطالعات خاص در مورد بیماران مبتلا به CVT توصیه نمی شود، زیرا تنها چند مورد گزارش در این زمینه موجود است.

نویسندگان دستورالعمل های جدید بیان کردند که قادر به ارائه توصیه هایی در مورد مدت زمان مطلوب درمان ضد انعقاد برای پیشگیری ثانویه VTE5 نیستند.
 آنها استفاده از آنتاگونیست های ویتامین K (VKAs) را برای مدت محدود 3-12 ماه پس از CVT پیشنهاد کرده اند، هرچند که ممکن استدر بیماران مبتلا به VTE recurrent و یا در بیمارانی با ریسک بالای ترومبوز مصرف دائمی ضدانعقادها نیاز باشد.

معیارهای انتخاب دوره درمان در این گایدلاین ساده تر از آنچه که در دستورالعمل های قبل ارائه شده بود است:

 3-6 ماه در بیماران مبتلا به CVT ناشی از ریسک فاکتورهای گذرا ، 6-12 ماه در بیماران مبتلا به CVT غیر تشدید شده یا ترومبوفیلی خفیف ،  یک دوره نامحدود در بیماران مبتلا به CVT یا VTE مکرر و یا ترومبوفیلی شدید است. با این حال، به دلیل عدم وجود آزمایش های خاص طراحی شده برای ارزیابی مدت زمان مطلوب درمان VKA، این معیارها به طور عمده از شواهد موجود در مورد بیماران مبتلا به VTE معمولی نتیجه گیری شده است.

در نهایت، غربالگری معمول برای ترومبوفیلی یا بدخیمی های نهان توصیه نمی شود زیرا این نتایج outcome بالینی را بهبود نمی دهد . با این حال، بهتر است انجام شود چرا که حداقل سطح غربالگری تشخیصی برای حضور سرطان مخفی (مانند معاینه بالینی، آزمایش خون، رادیوگرافی قفسه سینه، سونوگرافی شکم و جنس تست های اختصاصی) ، بررسی وجود بیماری ترومبوفیلی در بیماران سنین جوان (زیر 50 سال)، افرادی که دارای CVT غیرقابل تشخیص هستند و افرادی که دارای سابقه خانوادگی یا خانوادگی VTE هستند را مشخص می کند.
 با توجه به ارتباط قوی بین CVT و برخی از شرایط مرتبط با هورمون (مانند استفاده از قرص های ضد بارداری خوراکی یا درمان جایگزینی هورمون)، استفاده از هورمون ضد بارداری پس از یک دوره CVT و پیشگیری استفاده از LMWH در حاملگی های بعدی پیشنهاد شده است.

 

لینک منبع : www.nature.com

متن خبر از حسام حسینعلی پور

دکتر علی حاجی ابراهیمی
دکتر علی حاجی ابراهیمی

محقق و پژوهشگر حوزه دارویی. بنیانگذار شرکت دانش بنیان زیست رایان کیمیا. مدیر اجرایی تیم سیبویه و مشتاق یادگیری همیشگی...