سرماخوردگی بزرگسالان (دکونژستانت+ضددرد) | Adult Cold

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

سفپیم | Cefepime

آمپول سفپیم جهت درمان عفونت مجاری ادراری، درمان تب نوتروپنی، درمان عفونت پوست و ساختار های وابسته، درمان عفونت پیشرفته داخل شکمی به همراه مترونیدازول تجویز می گردد.

تزریق آمپول سفپیم در کودکان ۲ ماه-۱۶ سال جهت درمان تجربی تب همراه با کاهش نوتروفیل، عفونت غیر پیشرفته پوست و بافت نرم، نومونیا، عفونت مجاری ادراری صورت می گیرد.

سفیکسیم | Cefixime

سفیکسیم جهت درمان عفونت ادراری، گوش میانی، عفونت تنفسی تجویز می گردد.

سفوتاکسیم | Cefotaxime

آمپول سفوتاکسیم جهت درمان عفونت مجاری تنفسی تحتانی، درمان عفونت پوست و ساختارهای وابسته، استخوان و مفاصل، مجاری ادراری، عفونت داخل شکمی، عفونت های زنانه، عفونت خونی، عفونت سیستم عصبی مرکزی (مثل مننژیت) تجویز می گردد.

سفتازیدیم | Ceftazidime

آمپول سفتازیدیم جهت درمان عفونت سودوموناسی و سایر عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی هوازی، درمان تجربی گرانولوسیتوپنی و تب تجویز می گردد.

سفتریاکسون | Ceftriaxone

آمپول سفتریاکسون در درمان عفونت مجاری تنفسی تحتانی، درمان عفونت گوش میانی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونتاستخوان و مفاصل، عفونت داخل شکمی، عفونت مجاری ادراری، عفونت های لگن، عفونت های تناسلی، عفونت خونی، مننژیت و در پیشگیری از عفونت قبل از جراحی کاربرد دارد. 

سفوروکسیم | Cefuroxime

داروی سفوروکسیم به اشکال دارویی قرص و یا شربت و یا آمپول در بازار موجود است.

از این دارو در درمان عفونتهای ناشی از استافیلوکوک، استرپتوکوک گروه بی، هموفیلوس انفلونزا، سالمونلا و کلبسیلا، عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی، گوش، مجاری ادراری، عفونتهای ساده پوستی و بافت نرم، استخوان و مفصل، سپسیس، گنوره، بیماری لایم در مراحل اولیه و پروفیلاکسی جراحی استفاده می شود.

ستیریزین | Cetirizine

ستیریزین در رده درمانی آنتی هیستامین بوده و ممکن است به اشکال دارویی مختلف مثل شربت، قرص و کپسول تجویز شود. این دارو در درمان علائم آلرژی مانند آبریزش بینی، کهیر استفاده می شود. 

سیتوکسیمب | Cetuximab

داروی سیتوکسیمب جهت درمان سرطان کولورکتال (روده ی بزرگ و مقعد) و سرطان سر و گردن تجویز می گردد.

سایمتیدین | Cimetidine

داروی سایمتیدین جهت درمان کوتاه مدت زخم روده ای و زخم خوش خیم معده، درمان شرایط افزایش ترشح اسید و درمان رفلاکس تجویز می گردد.