جم سیتابین | Gemcitabine

درمان سرطان سینه متاستاز دهنده، درمان سرطان سلول های غیر کوچک ریوی متاستاز دهنده و پیشرفته، درمان سرطان پانکراس پیشرفته و متاستاز دهنده، سرطان تخمدان عود کننده پیشرفته

جفی تینیب | Gefitinib

قرص جفی تینیب جهت درمان سرطان ریه برای بیمار تجویز می گردد.

جم فیبروزیل | Gemfibrozil

درمان افزایش تری گلیسیرید، در بیمارانی که در معرض خطر التهاب پانکراس هستند و به مداخلات غذایی جواب ندادند. 

جمیفلوکساسین | Gemifloxacin

درمان برونشیت و نومونیا

جنشن وایولت | Gentian Violet

درمان عفونت پوست و سایر بافت های مخاطی مخاطی ایجاد شده با قارچ یا سایر عفونت های پوستی، درمان خراش سطحی یا بریدگی

جنتامایسین | Gentamicin

جنتامایسین یک آنتی بیوتیک است و جهت درمان عفونت باکتریایی، معمولا ارگانیسم های گرم منفی شامل سودوموناس، پروتئوس، سراتیا، و استافیلوکوک های گرم مثبت تجویز می شود.

بعلاوه این دارو جهت درمان عفونت استخوانی، عفونت مجاری تنفسی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونت شکمی و مجاری ادراری، عفونت خونی و اندوکاردیت عفونی تجویز می گردد.