\ اطلاعات دارویی

تیوتیکسن | Thiothixene

درمان اسکیزوفرنی

تیروتروپین آلفا | Thyrotropin Alfa

ابزار کمکی جهت تشخیص تیروگلوبین سرمی، درمان کمکی جهت برداشت باقی مانده های بافت تیروئید پس از رادیوکتومی کامل یا نیمه کامل در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید بدون شواهد متاستاز

استفاده احتمالی بالینی شامل موارد زیر می باشد:

بیماران تحت درمان مهاری هورمون تیروئید که مقدار Tg در آنها قابل تشخیص نیست، بیمارانی که نیازمند ارزیابی غلظت سرمی Tg و عکس برداری رادیونوکلئوتید هستند  و آزمون های قطع هورمون را انجام نمی دهند یا متخصص آنها بر این عقیده است که استفاده از یک آزمون با حساسیت کمتر مطلوب می باشد، استفاده در بیمارانی که قادر به رسیدن به مقدار مناسب از TSH ذاتی در پاسخ به قطع هورمون تیروئید نباشند یا از نظر پزشکی قطع هورمون در آنها ممنوعیت داشته باشد، جهت برداشت باقی مانده های تیروئید به همراه ید رادیواکتیو پس از برداشت کامل تیروئید در بیمارانی که متاستاز در آنها وجود ندارد. 

تیکاگرلور | Ticagrelor

به همراه آسپیرین جهت پیشگیری از حوادث ترومبوتیک در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار، سکته قلبی ناشی از بالا رفتن ST یا بخش های غیر ST، مداخلات عروق قلبی و پیوند عروق قلبی تجویز می گرد.

تیکلوپیدین | Ticlopidine

مهار تجمع پلاکتی و کاهش خطر سکته ترومبوتیک در بیمارانی که سابقه سکته داشته اند. توجه: به دلیل ارتباط این دارو با بروز اختلالات هماتولوژیک تهدید کننده زندگی، تیکلوپیدین بایستی تنها به بیمارانی داده شوند، که تحمل آسپیرین را ندارند و یا اینکه درمان آنها با آسپیرین با شکست مواجه شده است. همچنین در بیمارانی که استنت گذاشته اند، به همراه آسپیرین کاربرد دارد. 

تیگه سیکلین | Tigecycline

داروی تیگه سیکلین جهت درمان عفونت پوست و ساختارهای وابسته ایجاد شده توسط ارگانیسم های حساس مثل استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و انتروکوکوس فاسیالیس حساس به ونکومایسین، عفونت های پیشرفته داخل شکمی و ذات الریه اکتسابی از جامعه تجویز می گردد.

تیمولول | Timolol

قطره چشمی تیمولول جهت درمان افزایش فشار چشم مثل گلوکوما تجویز می شود.

تینیدازول | Tinidazole

درمان عفونت واژینال توسط انگل تریکوموناس، درمان عفونت روده توسط انگل ژیاردیا، درمان آمیبیازیس روده و آبسه کبدی توسط انگل انتامیبا هیستولیتیکا، درمان عفونت های باکتریایی واژن توسط گونه های باکتریوئید، گاردنلا واژینالیس، و پریوتلا در زنانی که باردار نیستند.

تیوتروپیوم | Tiotropium

درمان گرفتگی برونش در بیماری انسدادی مزمن گرفتگی برونش (مثل برونشیت و آمفیزم)، پیشگیری از بدتر شدن شرایط

تيروفيبان | Tirofiban

درمان سندروم كرونري حاد (مانند آنژين ناپايدار/ انفاركتوس ميوكارد بدون افزايش بخش ST) همراه با هپارين

تیزانیدین | Tizanidine

شل کننده عضلانی جهت درمان گرفتگی عضلانی

پربازدیدهای دارویی
کتوتیفن آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل دوم تثبیت کننده ماست سل مشتق پیپریدین
سترورلیکس آنتاگونیست GnRH
متوکاربامول شل کننده عضله اسکلتی
کنتراسپتیو اچ دی ضد بارداری ترکیب استروژن و پروژسترون
پنتوپرازول مهارکننده پمپ پروتون بنزایمیدازول جایگزین شده
والزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll مُدر، تیازیدی
بریمونیدین آگونیست آلفا 2، چشمیترکیب چشمی، ضد گلوکوم
اسپيرونولاكتون مُدر، ذخیره کننده پتاسیم مسدودکننده انتخابی آلدوسترون
کلیندامایسین+کلوتریمازول آنتی بیوتیک، لینکوزآمید
سوربیتول شستشودهنده مجاری ادراری تناسلی ملین، اسموتیک
تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
ایمونوگلوبولین هپاتیت B مشتق فراورده‌های خونی ایمونوگلوبولین
گلیمپراید ترکیب ضد دیابت، سولفونیل اوره
ریتوکسیمب ترکیب ضد تومور، آنتی بادی مونوکلونال ضد روماتیسم، متفرقه آنتی بادی مونوکلونال
اورسودئوکسی کولیک اسید
تیکاگرلور ترکیب ضد پلاکت ترکیب ضد پلاکت، سیکلوپنتیل تریازولوپیریمیدین