آمیکاسین | Amikacin

آمپول آمیکاسین در درمان عفونت های شدید (عفونت استخوان، عفونت مجاری تنفسی، عفونت قلبی، عفونت خونی) تجویز می گردد.

آمینو اسید | Aminoacid

محلول تزریقی آمینواسید بخشی از تغذیه وریدی، به منظور پیشگیری از کاهش نیتروژن و یا درمان تعادل منفی نیتروژن است.

روش وریدی زمانی استفاده می شود که استفاده از داروهای خوراکی امکان پذیر نیست، پس مواد مغزی مورد نیاز بیمار بطور مستقیم وارد سیستم عروق وی شده و از مجرای گوارش استفاده نمی شود. این اتفاق زمان رخ میدهد که، در سیستم گوارش اختلالی وجود داشه باشد و یا روده در طول درمان نیاز به استراحت داشته باشد.

نکته: ممکن است در شرایط خاص، فرمولاسیون های مخصوص آمینواسید در نظر گرفته شود. 

آمینو اسید+الکترولیت | Aminoacid+ Electrolyte

محلول تزریقی آمینواسید بخشی از تغذیه وریدی، به منظور پیشگیری از کاهش نیتروژن و یا درمان تعادل منفی نیتروژن است.

روش وریدی زمانی استفاده می شود که استفاده از داروهای خوراکی امکان پذیر نیست، پس مواد مغزی مورد نیاز بیمار بطور مستقیم وارد سیستم عروق وی شده و از مجرای گوارش استفاده نمی شود. این اتفاق زمان رخ میدهد که، در سیستم گوارش اختلالی وجود داشه باشد و یا روده در طول درمان نیاز به استراحت داشته باشد.

نکته: ممکن است در شرایط خاص، فرمولاسیون های مخصوص آمینواسید در نظر گرفته شود. 

آمینو اسید+لیپید+گلوکز | Aminoacid+Lipid+Glucose

محلول تزریقی آمینواسید بخشی از تغذیه وریدی، به منظور پیشگیری از کاهش نیتروژن و یا درمان تعادل منفی نیتروژن است.

روش وریدی زمانی استفاده می شود که استفاده از داروهای خوراکی امکان پذیر نیست، پس مواد مغزی مورد نیاز بیمار بطور مستقیم وارد سیستم عروق وی شده و از مجرای گوارش استفاده نمی شود. این اتفاق زمان رخ میدهد که، در سیستم گوارش اختلالی وجود داشه باشد و یا روده در طول درمان نیاز به استراحت داشته باشد.

نکته: ممکن است در شرایط خاص، فرمولاسیون های مخصوص آمینواسید در نظر گرفته شود. 

آمینوفیلین | Aminophylline

داروی آمینوفیلین در درمان علائم و انسداد برگشت پذیر راه هوایی به علت آسم یا سایر بیماری های مزمن ریه (به عنوان مثال، آمفیزم، برونشیت مزمن) تجویز می گردد.

آميودارون | Amiodarone

قرص یا محلول تزریقی آميودارون جهت مديريتِ فيبريلاسيون بطني راجعه، يا تاكي كاردي بطني خطرناك، مقاوم به ساير داروهاي ضدآريتمي و يا در بيماراني كه ساير داروهاي مورد استفاده در اين زمينه را تحمل نمي كنند، تجویز می گردد.

آمی تریپتیلین | Amitriptyline

قرض آمی تریپتیلین، جهت کنترل افسردگی تجویز میگردد.

آملودیپین | Amlodipine

قرص آملودیپین در درمان فشاری خون بالا، درمان آنژین پایدار مزمن و علامتی، درمان آنژین ناشی از تنگ شدن عروق که تائید شده یا مشکوک است (پرینزمتال)، جلوگیری از بستری شدن بیمار قلبی-عروقی که بیماری آن اثبات شده (این مورد محدود به بیماران بدون سابقه ایست قلبی و یا میزان پمپاژ خون کمتر از ۴۰% می باشد) تجویز می گردد.

آملودیپین+والزارتان | Amlodipine + Valsartan

درمان پرفشاری خون

آمونيوم كلرايد | Ammonium Chloride

آمونيوم كلرايد در درمان كمبود كلر يا آلكالوز متابوليك تجویز می گردد.