آلتپلاز | Alteplase

کنترل سکته قلبی ناشی از بالارفتن  ناحیه ST  (STEMI)؛ جهت لیز کردن لخته در عروق قلبی، کنترل ایسکمی شدید (AIS)، کنترل امبولی ریوی شدید(PE)

معیارهای لازم جهت درمان: 

STEMI: درد قفسه سینه برای مدت بیش از ۲۰ دقیقه، شروع درمان بایستی طی ۱۲ ساعت از درد قفسه سینه یا طی ۱۲-۲۴ ساعت در بیماران با علایم ایسکمی مداوم، بالا رفتن ناحیه ST به اندازه  بیش از ۰/۱mv که توسط دو الکترود پشت سرهم سینه ای  یا دو الکترود پایی کنار هم 

AIS: طی ۳ ساعت پس از آغاز علایم سکته درمان صورت گیرد. 

PE: افراد بالای ۷۵ سال، امبولی ریوی شدید با افت فشار طولانی مدت (SBP کمتر از ۹۰mm Hg برای بیش از ۱۵ دقیقه یا نیازمند مصرف آیونوتروپیک)، برادی کاردی مداوم شدید (ضربان قلب کمتر از ۴۰ با علایم شوک)، آلتپلیز ممکن است جهت امبولی ریوی نسبتا شدید با شواهد بالینی و پیشبینی بد (مثل ناپایداری همودینامیک، بدتر شدن نارسایی تنفسی،  اختلال شدید بطن راست، نکروز قلبی شدید) و خطر اندک خون ریزی استفاده شود.

توجه: در موارد زیر توصیه نمی شود: امبولی ریوی با خطر پایین (مثلا در حالت طبیعی بودن فشار خون، عدم اختلال عملکردی بطن راست، نکروز قلبی اندک، بدتر نشدن شرایط بالینی)

Cathflo، Activase : بازیابی عملکرد کاتاتر سیاهرگ مرکزی 

 

رتپلاز | Reteplase

کنترل سکته قلبی ناشی از بالا رفتن ST، بهبود عملکرد بطنی، کاهش وقوع نارسایی احتقانی قلبی و کاهش مرگ و میر ناشی از  سکته قلبی شدید 

معیارهای پیشنهاد شده جهت درمان: سکته قلبی ناشی از بالا رفتن ST: درد قفسه سینه بیش از ۲۰ دقیقه، شروع درد قفسه سینه طی ۱۲ ساعت قبل باشد، (یا طی ۱۲-۲۴ ساعت قبل باشد و در بیماری که علایم ایسکمیک مداوم داشته باشد)، بالا رفتن ST بیش از ۰/۱ mV نشان داده شده توسط دو الکترود سینه ای پشت سر هم یا دو الکترود مجاور  پا یا در LBBB

تنکتپلاز | Tenecteplase

تنکتپلاز جهت از بین بردن لخته خونی عروق قلبی در بیماران با سکته قلبی (با بالا رفتن قطعه ST) داشته اند توجویز می شود.

توصیه های پیشنهاد شده جهت درمان STEMI: 

درد قفسه سینه به مدت بیش از ۲۰ دقیقه، آغاز درد قفسه سینه طی ۱۲ ساعت قبل باشد (یا طی ۱۲-۲۴ ساعت قبل در بیمار با علایم ایسکمی شدید باشد)، بالا رفتن قطعه ST بیش از ۰/۱  که توسط حداقل دو الکترود سینه ای پشت سرهم یا دو الکترود پایی کنار هم استفاده شود.