\ تعدیل کننده انتخابی گیرنده استروژن (SERM)

تعدیل کننده انتخابی گیرنده استروژن (SERM)

Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM)


پربازدیدهای دارویی
سیلور سولفادیازین آنتی بیوتیک، موضعی
کرومولین تثبیت کننده ماست سل
کلرهگزیدین گلوکونات آنتی‌بیوتیک، شستشودهنده دهانیآنتی‌بیوتیک، موضعی
سیتالوپرام ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
آمونیوم هیدروکسید محصولات پوستی موضعی
دیازپام بنزودیازپین
تیوتروپیوم ترکیب آنتی کولینرژیک
تریامترن+هیدروکلروتیازید مُدر، ذخیره کننده‌ی پتاسیم مُدر، تیازیدی
سفتازیدیم آنتی‌بیوتیک، سفالوسپورین (نسل سوم)
بیکالوتاماید رژیم شیمی‌درمانی، سرطان پروستات
سیتاگلیپتین+متفورمین ترکیب ضد دیابت، بیگوانید ترکیب ضد دیابت، مهارکننده دی پپتیدیل پپتیداز چهار (DPP-lV) پایین آورنده قند خون، خوراکی
استیک اسید ترکیب مربوط به گوش، ضد عفونتمحصولات موضعی پوستی
پیروکسیکام داروی ضد التهاب غیر استروییدی (NSAID)، خوراکی
پروپیلن گلیکول ترکیب مربوط به گوش، ضد عفونت
دورزولامید مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
واکسن تب زرد واکسن، زنده (ویروسی)