\ عامل اکسیتوسیک (القاکنندهی زایمان)

عامل اکسیتوسیک (القاکنندهی زایمان)

Oxytocic Agent


پربازدیدهای دارویی

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲