استیل سیستئین | Acetylcysteine

استیل سیستئین به عنوان پادزهر استامینوفن در مسمویت شدید با استامینوفن، خلط اور در بیماران ریوی متوسط تا شدید دارای خلط غلیظ، رفع عوارض ریوی بعد از جراحی و فیبروز سیستیک و مطالعات تشخیصی بیماری های ریوی تجویز می گردد.

استیل سیستئین+آسکوربیک اسید | Acetylcysteine+Ascorbic Acid

استیل سیستئین شکل استیله ال - سیستئین که یک آمینو اسید است می باشد. ال سیستئین در بدن تبدیل به متابولیت هایی می گردد که توانایی تحریک سنتز گلوتاتیون را دارد. گلوتاتیون نقش بسیار موثری در ازبین بردن رادیکالهای آزاد مخرب دارد و به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی شناخته می شود.

نقش مهم گلوتاتیون در تنظیم بسیاری از عملکردهای مهم سلولی منجر شده است تا کاربردهای فراوانی از فرآورده های تولید کننده آن به اثبات برسد از جمله :

  • کمک به حفظ سیستم ایمنی در وضعیت مطلوب
  • خنثی کننده و جاذب رادیکالهای مخرب
  • سمیت زدایی بدن در انواع مسمومیت ها مانند مسمومیت با استامینوفن
  • حفاظت از بدن در مقابل آسیب های ناشی از رادیو درمانی و یا شیمی درمانی در انواع سرطان ها
  • تاثیر در حفظ سلامت عمومی زنان و مردان و افزایش میزان باروری
  • کاهش التهابات دستگاه تنفسی
  • رقیق کننده ی موثر ترشحات تنفسی وکمک کننده به دفع راحت تراخلاط تنفسی
  • کمک به بهبود عملکرد کلیه و محافظت از سلول های کلیوی
  • کمک به حفظ درخشندگی پوست

ساشه موکوسیل شرکت ایران دارو