ايوديگزانول | Iodixanol

داخل سرخرگ: آنژيوگرافي، تصويربرداري از سرخرگ هاي احشايي، محيطي و مغزي

داخل وريد: افزايش كنتراست در پرتونگاري، تصويربرداري از سيستم دفع ادرار و راديوگرافي سياهرگ هاي محيطي

ايوهگزول | Iohexol

داخل نخاعي: ميلُلوژي، افزايش كنتراست جهت انجام پرتونگاري

داخل وريدي: انژيوگرافي، افزايش كنتراست جهت تصويربرداري

حفره دهاني/بدن: آرتروگرافي، معاينه لوله گوارشي، تصويربرداري از مثانه و پانكراس، بررسي وجود فتق، پرتونگاري از حفره شكمي

آیوپامیدول | Iopamidol

تزریق داخل نخاعی: بهبود عکس برداری در مایلوگرافی، سیسترنوگرافی، ونتریکولوگرافی

تزریق داخل وریدی (Isovue، Isovue، Multipack): آنژیوگرافی (عروق قلبی، عروق مغزی یا محیطی)، آنژیوکاردیوگرافی کودکان، اروگرافی ترشحی، عکس برداری  (در بزرگسالان و کودکان)، ارزیابی برخی از بدخیمی های مشخص، عکس برداری از زخم های غیر نئوپلاسم

آیوپرومید | Iopromide

بهبود عکس برداری از عروق مغزی، عروق قلبی، بطن چپ، آنژیوگرافی و آئورتوگرافی احشایی، عکس برداری از تومور سر و بدن، اروگرافی، آنژیوگرافی کاهشی دیجیتالی داخل سرخرگی، عکس برداری از سیاهرگ محیطی