سوماتروپین | Somatropin

کودکان: 

درمان اختلال در رشد به دلیل ناکافی بودن هورمون رشد طبیعی 

درمان کوتاه قدی به دلیل سندروم ترنر 

درمان سندروم پرادر ویلی

درمان اختلال رشد به دلیل نارسایی کلیوی مزمن تا زمان پیوند کلیه

درمان اختلال رشد در کودکانی که کوچک متولد می شوند و تا قبل از ۲ سالگی به رشد طبیعی نمی رسند

درمان اختلال رشد بدون علت (غیر وابسته به نقص هورمون رشد) 

درمان اختلال رشد و کوتاه قدی به دلیل نقص در ژن shox

درمان کوتاه قدی وابسته به سندروم نونان

بزرگسالان: 

استفاده در بیماران ایدزی تحت درمان ضد ویروسی مبتلا به سوهاضمه تحلیل برنده 

جایگزین هورمون رشد طبیعی در بیمارانی که نقص هورمون رشد دارند و یکی از معیارهای زیر را دارند: 

تشخیص بیوشیمی نقص هورمون رشد از طریق مشاهده پاسخ کمتر از حد طبیعی به آزمون تحریک هورمون رشد. نیازی به آزمون تاییدی در بیماران مبتلا به نقص هورمون رشد ژنتیکی یا مبتلا به نقص هورمون های متعدد غده هیپوفیز نمی باشد. 

آغاز در بزرگسالی: بزرگسالانی که نقص هورمون رشد به تنهایی یا همراه با نقص سایر هورمون های غده هیپوفیز دارند که علت آن بیماری هیپوفیز می باشد. بیماری های هیپوتالاموس، جراحی، رادیودرمانی، آسیب 

یا 

آغاز در کودکی: بیمارانی که در کودکی نقص هورمون رشد داشته اند و قبل از آغاز هورمون درمانی به عنوان بزرگسال تایید شده اند.

درمان سندروم روده کوتاه