دروپریدول کامپاند | Droperidol Compound

پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ ناشی از جراحی و پروسه های تشخیصی

اتومیدیت | Etomidate

القا و حفظ بیهوشی کامل

فنتانیل | Fentanyl

تزریقی: کنترل درد، داروی کمکی ایجاد کننده بیهوشی عمومی یا مقطعی

فرم های بین جلدی: کنترل درد پس از عمل برای کوتاه مدت در بیمارستان

پچ پوستی: کنترل دردهای متوسط تا شدید مزمن

لزنج، قرص و فیلم دهانی، اسپری بینی، قرص زیر زبانی: کنترل دردهای سرطان در بیماران مقاوم به اپوئید

كتامين | Ketamine

آمپول کتامین هیدروکلراید، در دسته دارویی بیحس کننده عمومی است و جهت القاء و نگهداری بیهوشی عمومی تجویز می گردد.

نیتروز اکسید | Nitrous Oxide

آرام بخشی، بی حسی، فراموشی، کمک به ایجاد بی هوشی از راه وریدی یا تنفسی

پروپوفل | Propofol

ایجاد بیهوشی

سوفنتانیل | Sufentanil

کمک بیهوشی در نگهداری بیهوشی عمومی، ایجاد بیهوشی نخاعی به همراه بیهوشی موضعی

تیوپنتال | Thiopental

القای بیهوشی، کنترل شرایط تشنجی، درمان افزایش فشار داخل جمجمه