آلندرونیت | Alendronate

آلندرونیت در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان در زنان یائسه، درمان پوکی استخوان در مردان، درمان بیماری پاژه در استخوان در بیماران علامت دار یا در معرض خطر برای عوارض بعدی یا دارای غلظت آلکالین فسفات از ۲ برابر حد نرمال؛ درمان پوکی استخوان ناشی از مصرف کورتون ها در مردان و زنانی که محتوای مینرال استخوان های آنها کم است یا روزانه ۷/۵ میلی گرم پردنیزولون یا معادل آن دریافت می کنند؛ تجویز می گردد.

آلندرونیک اسید+کوله‌کلسیفرول | Alendronic acid+Colecalciferol

آلندرونیت در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان در زنان یائسه، درمان پوکی استخوان در مردان، درمان بیماری پاژه در استخوان در بیماران علامت دار یا در معرض خطر برای عوارض بعدی یا دارای غلظت آلکالین فسفات از ۲ برابر حد نرمال؛ درمان پوکی استخوان ناشی از مصرف کورتون ها در مردان و زنانی که محتوای مینرال استخوان های آنها کم است یا روزانه ۷/۵ میلی گرم پردنیزولون یا معادل آن دریافت می کنند؛ تجویز می گردد.

اتیدرونیت | Etidronate

درمان علامتی بیماری پاژه، پیش گيري از تشکیل استخوان در موارد آسیب به نخاع و یا جایگزینی لگن

پامیدرونات | Pamidronate

پامیدرونات جهت درمان هایپرکلسمیا (افزایش کلسیم خون) متوسط یا شدید مرتبط با بدخیمی با/بدون متاستاز (در ترکیب با هیدراسیون کافی) تجویز می شود.

همچنین از این دارو جهت درمان ضایعات اسنئولیتیک استخوان مرتبط با مالتیپل میلوما یا سرطان پستان متاستاز دهنده و بیماری پاژه استخوان متوسط تا شدید استفاده می شود.

ریزدرونیت | Risedronate

درمان پاژه، درمان و جلوگیری از پوکی استخوان ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئیدها، درمان و جلوگیری از پوکی استخوان در خانم های یائسه، درمان پوکی استخوان در مرد

زولدرونیک اسید | Zoledronic Acid

موارد مصرف مرتبط با انکولوژی: درمان هایپرکلسمیا مربوط به بدخیمی (کلسیم سرم تصحیح شده به وسیله‌ی آلبومین بیشتر از 12 میلی‌گرم در دسی‌لیتر)؛ درمان مالتیپل میلوما؛ درمان متاستاز تومورهای جامد به استخوان

موارد مصرف غیر مرتبط با انکولوژی: درمان بیماری پاگت؛ درمان پوکی استخوان در زنان یائسه (برای کاهش وقوع شکستگی‌ها یا برای کاهش وقوع شکستگی‌های بالینی جدید در بیماران مبتلا به شکستگی لگن)؛ پیشگیری از پوکی استخوان در زنان یائسه؛ درمان پوکی استخوان در مردان (برای افزایش توده‌ی استخوانی)؛ درمان و پیشگیری از پوکی استخوان ناشی از گلوکوکورتیکوئیدها (در بیمارانی که در حال شروع یا ادامه‌ی دوز بیشتر از 7.5 میلی‌گرم در روز از پردنیزون (یا دوز معادل از داروهای دیگر) هستند و پیش‌بینی میشود که حداقل برای 12 ماه گلوکوکورتیکوئید مصرف کنند).