كاپرئومايسين | Capreomycin

آمپول كاپرئومايسين در درمان سل همراه با حداقل يك داروي ضد سل ديگر تجویز می گردد.

سیکلوسرین | Cycloserine

داروی سیکلوسرین جهت درمان کمکی در سل تجوز می گردد.

اتامبوتول | Ethambutol

درمان سل ریوی به همراه سایر داروهای ضد سل

اتامبوتول+ایزونیازید+پیرازینامید+ریفامپین | Ethambutol+Isoniazid+Pirazinamide+Rifampin

درمان سل ریوی به همراه سایر داروهای ضد سل

اتامبوتول+ایزونیازید+ریفامپین | Ethambutol+Isoniazid+Rifampin

درمان سل ریوی به همراه سایر داروهای ضد سل

اتیونامید | Ethionamide

درمان سل و سایر بیماری های ناشی از باکتری مربوطه، همراه با دیگر ترکیبات ضد سل، در صورتی که ترکیبات خط اول، شکست خورده اند یا از خود مقاومت نشان داده اند.

ايزونيازيد | Isoniazid

قرص ايزونيازيد جهت درمان بيماري سل تجویز می گردد.

ایزونیازید+پرازینامید+ریفامپین | Isoniazid+Prazinamide+Rifampin

قرص ايزونيازيد جهت درمان بيماري سل تجویز می گردد.

پیرازینامید | Pyrazinamide

درمان کمکی سل همراه با سایر عوامل ضد سل

ریفابوتین | Rifabutin

پیش گیری از عفونت منتشره با میکروارگانیسم های گروه مایکوباکتریوم آویوم در افراد مبتلا به HIV