\ ترکیب ضد پلاکت، سیکلوپنتیل تریازولوپیریمیدین

ترکیب ضد پلاکت، سیکلوپنتیل تریازولوپیریمیدین

Antiplatelet Agent, Cyclopentyltriazolopyrimidine


پربازدیدهای دارویی