آلمتوزومب | Alemtuzumab

آلمتوزومب در درمان لوکمی مزمن تجویز می گردد.

بواسیزومب | Bevacizumab

درمان سرطان روده متاستاز دهنده، درمان سرطان ریه سلول های غیر کوچک پیشرونده یا متاستاز دهنده، درمان گلیوبلاستوما پیشرونده، درمان سرطان کلیه متاستاز دهنده

سیتوکسیمب | Cetuximab

داروی سیتوکسیمب جهت درمان سرطان کولورکتال (روده ی بزرگ و مقعد) و سرطان سر و گردن تجویز می گردد.

پانیتومومب | Panitumumab

درمان سرطان کولورکتال (روده ی بزرگ و مقعد)

ریتوکسیمب | Rituximab

درمان لمفومای غیر هاجکین CD20 مثبت : 

لمفومای غیرهاجکین عود کننده یا مکرر درجه پایین یا فولیکولار لنفوسیت های بی (به عنوان تک عامل)

لمفومای غیر هاجکین فولیکولر لنفوسیت بی که قبلا درمان نشده اند (به همراه خط اول شیمی درمانی، به عنوان تک عامل در درمان نگهدارنده، زمانی که به ریتوکسیمب به عنوان خط اول درمان جواب دهد)

لمفومای غیرهاجکین لنفوسیت های بی درجه پایین (به عنوان تک عامل پس از درمان خط اول CVP)

لمفومای غیر هاجکین لنفوسیت های بی پیشرونده و وسیع که قبلا درمان نشده است (به همراه رژیم CHOP یا سایر رژیم های مبتنی بر آنتراسیکلین)

درمان لوکمیای لمفوتیک مزمن CD20 مثبت (به همراه فلودرابین و سیکلوفوسفاماید)

درمان روماتوئید آرتریت فعال متوسط تا شدید (به همراه متوتروکسیت) در بزرگسالان بیمار که پاسخ کافی به یکی یا تعداد بیشتری از آنتاگونیست های TNF نداشته اند. 

درمان گرانولوماتوز وگنر (به همراه گلوکوکورتیکوئیدها)

درمان پلی آنژیت میکروسکوپیک (به همراه گلوکوکورتیکوئیدها)

 

تراستوزومب | Trastuzumab

درمان کمکی سرطان سینه ی ناشی از بیان بیش از حد گیرنده HER-2؛ درمان سرطان سینه ی متاستاز داده ناشی از بیان بیش از حد گیرنده HER-2؛ درمان آدنوکارسینومای معده یا محل اتصال معده به مری ناشی از بیان بیش از حد گیرنده HER-2(در بیمارانی که درمان قبلی دریافت نکرده اند.)