\ ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدون)

ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدون)

Antineoplastic Agent, Antimetabolite (Pyrimidine Analog)


پربازدیدهای دارویی