آلومینیوم+منیزیوم+سایمتیکون | Aluminium+Magnesium+Simethicone

قرص و شربت آلومنیوم منیزیم سایمتیکون

دایجستیو | Digestive

جهت نفخ

دایمتیکون | Dimethicone

جهت نفخ