دیمرکاپرول | Dimercaprol

آنتی‌دوت سمیت با طلا، آرسنیک (بجز آرسین) یا سمیت حاد با جیوه (به جز جیوه غیرآلکیلی)؛ به عنوان کمکی همراه با ادتات کلسیم دی‌سدیوم در سمیت حاد با سرب

ادروفونیوم | Edrophonium

تشخیص میاستنی گراویس، تشخیص بحران کولینرژیک از میاستنی گراویس، بازگشت اثر بلاکرهای عصبی عضلانی غیر دپلاریزه کننده

فلومازنیل | Flumazenil

آنتاگونیست بنزودیازپین ها

رفع اثرات آرام بخشی بنزودیازپین ها پس از بیهوشی عمومی، درمان مسمومیت با بنزودیازپین ها

فومپیزول | Fomepizole

درمان مسمویت با متانول یا اتیلن گلیکول به تنهایی یا همراه با همودیالیز

گلوکاگون | Glucagon

درمان افت قند خون، کمک به تشخیص در معاینات رادیولوژی از طریق مهار حرکات دستگاه گوارش

لوکوورین | Leucovorin

پادزهر آنتاگونیست های فولیک اسید (متوتروکسات، تری متوپریم، پری متامین) و کاهش درمان نجات بخش به دنبال مصرف مقادیر بالای متوتروکسات، استفاده به همراه فلورویوراسیل در درمان سرطان روده، درمان آنمی مگالوبلاستیک زمانی که نقص فولات در ابتدای آن است،  درمان کمبود تغذیه ای زمانی که درمان خوراکی فولات امکان پذیر نباشد. 

مثنا | Mesna

عامل پیشگیری کننده از سیستیک هموروژیک ایجاد شده توسط ایفوسفاماید

متیلن بلو | Methylene Blue

پادزهر به هنگام مسمومیت با سیانید و متهموگلوبینمی ایجاد شده به وسیله دارو، رنگ شاخص

نالوکسان | Naloxone

رفع کامل یا بخشی از اثر داروهای اپیوئیدی، مثل سرکوب سیستم تنفسی؛ کنترل مسمویت با اپیوئیدها، تشخیص وابستگی به اپیوئید یا مسمویت شدید با آنها

نالتروکسون | Naltrexone

درمان وابستگی به اتانول

پیشگیری از وابستگی مجدد به اپیوئیدها، سم زدایی اپیوئیدها