\ آنتی بیوتیک، پنیسیلین

آنتی بیوتیک، پنیسیلین

Antibiotic, Penicillin


آموکسی سیلین | Amoxicillin

از آموکسی سیلین جهت درمان عفونت گوش میانی، عفونت های ایجاد شده توسط میکروارگانیسم های حساس درگیر کننده سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی، پوست، مجاری ادراری، پیشگیری از اندوکاردیت عفونی در بیماران تحت جراحی و فرآیند های دندان پزشکی، بخشی از رژیم چند دارویی H. Pylori استفاده می شود.

کوآموکسی کلاو | Co-amoxiclav

از این دارو در درمان عفونت گوش میانی، سینوزیت، عفونت مجاری تنفسی تحتانی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونت مجاری ادراری، تجویز شده و طیف اثر آن مشابه آموکسی سیلین است.

بعلاوه این دارو ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز را نیز پوشش می دهد. طیف اثر وسیع این دارو، آن را یک جایگزین مناسب در درمان عفونت های مقاوم به آموکسی سیلین و کسانی که تحمل آموکسی سیلین ندارند، می سازد.

آمپی سیلین | Ampicillin

آمپی سیلین در رده درمانی آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام قرار دارد و در درمان عفونت های باکتریایی، درمان یا پیشگیری از اندوکاردیت عفونی تجویز می گردد.

آمپی سیلین+سولباکتام | Ampicillin+Sulbactam

آمپول آمپی سیلین+سولباکتام جهت درمان موارد زیر تجویز می گردد:

  • عفونت های باکتریایی پوست و ساختارهای وابسته
  • عفونت داخل شکمی
  • عفونت زنانه

طیف اثر آن بر روی ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز مثل S.aureus، H. Influenza, E. Coli, klebsiella, acinetobacter, enterobacter ,anerobe می باشد. 

کلوگزاسیلین | Cloxacillin

کلوگزاسیلین جهت درمان عفونت قلبی، نومونیا، درمان عفونت استخوان و مفصل، پوست و ساختارهای پوستی تجویز می گردد.

نفسیلین | Nafcillin

درمان عفونت هایی مانند استئومیلیت، سپتی سمی، اندوکاردیت و عفونت های CNS ناشی از گونه های حساس استافیلوکوک.

 

       

پنی‌سیلین جی | Penicillin G

عامل فعال در برابر برخی گونه های گرم مثبت و تعداد اندکی از گونه های گرم منفی مثل نایسریا گونوره، برخی از گونه های بی هوازی و اسپیروکت، جهت درمان سیفلیس، جهت درمان عفونت ملایم تا متوسط مجاری تنفسی فوقانی ایجاد شده توسط میکروارگانیسم های حساس به غلظت های کم پنی سیلین جی و جهت پیشگیری از عفونت های ایجاد شده توسط ارگانیسم های اولیه و ثانویه، پیشگیری از تماس تب روماتیسمی 

پنی‌سیلین وی | Penicillin V

درمان عفونت راه های تنفسی، عفونت گوش میانی، سینوزیت، پوست، عفونت مجاری ادراری، پیشگیری از تب روماتیسمی.

پیپراسیلین | Piperacillin

درمان عفونت مثل عفونت خونی، عفونت مزمن مجاری تنفسی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونت مجاری ادراری به دلیل گونه های سودوموناس، پروتئوس، اشرشیا کلای و انتروباکتر، فعال در برابر برخی گونه های استرپتوکوک و برخی باکتری های بی هوازی، نوتروپنی تب دار (به عنوان بخشی از رژیم چند دارویی). 

پیپراسیلین+تازوباکتام | Piperacillin+Tazobactam

درمان عفونت متوسط تا شدید ایجاد شده توسط گونه های حساس شامل: عفونت سیستم تنفسی تحتانی (نومونیای اکتسابی از جامعه یا نومونیای بیمارستانی)، عفونت های ساده یا پیشرفته پوست و ساختارهای پوستی (زخم پای دیابتی)، عفونت های زنانه (اندومتریوز، عفونت التهابی واژن)، عفونت های داخل شکمی (آپاندیس با پارگی یا آبسه، التهاب صفاق)، تازوباکتام باعث افزایش طیف اثر پیپراسیلین می شود و بر روی گونه های تولید کننده بتالاکتاماز مثل S. aureus, E. coli, H. influenza و گونه های Bacteriodes و سایر گونه های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی و هوازی اثر می گذارد. 

پربازدیدهای دارویی
دیازپام بنزودیازپین
سفتازیدیم آنتی‌بیوتیک، سفالوسپورین (نسل سوم)
تریامترن+هیدروکلروتیازید مُدر، ذخیره کننده‌ی پتاسیم مُدر، تیازیدی
آمونیوم هیدروکسید محصولات پوستی موضعی
سیتاگلیپتین+متفورمین ترکیب ضد دیابت، بیگوانید ترکیب ضد دیابت، مهارکننده دی پپتیدیل پپتیداز چهار (DPP-lV) پایین آورنده قند خون، خوراکی
پیروکسیکام داروی ضد التهاب غیر استروییدی (NSAID)، خوراکی
استیک اسید ترکیب مربوط به گوش، ضد عفونتمحصولات موضعی پوستی
بیکالوتاماید رژیم شیمی‌درمانی، سرطان پروستات
دورزولامید مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
تیزانیدین آگونیست آلفا2 آدرنرژیک
پروپیلن گلیکول ترکیب مربوط به گوش، ضد عفونت
واکسن تب زرد واکسن، زنده (ویروسی)
هماتینیک ویتامین، محلول در آب
ایزوکسوپرین گشادکننده عروق
دزلوراتادین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل دوم مشتق پیپریدین
ایزونیازید+ریفامپین آنتی بیوتیک، متفرقه