آزیترومایسین | Azithromycin

کپسول آزیترومایسین جهت درمان عفونت گوش میانی، درمان عفونت گلو و لوزه ها، درمان عفونت مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی، درمان عفونت پوستی و ساختارهای وابسته به پوست، درمان عفونت های منتقل شده از راه جنسی تجویز می گردد.

کلاریترومایسن | Clarithromycin

تجویز داروی کلاریترومایسن در کودکان جهت درمان، عفونت گوش میانی، نومونیا، التهاب لوزه ها و گلو، عفونت پوست و ساختارهای وابسته به پوست صورت می گردد.

کلاریترومایسن در بزرگسالان جهت درمان التهاب لوزه و گلو، التهاب سینوس، بدتر شدن برونشیت، نومونیا، عفونت های پوست و ساختارهای پوست و درمان زخم گوارشی باکتریایی تجویز می گردد.

اریترومایسین | Erythromycin

درمان عفونت های باکتریائی، استفاده همراه با نيومايسين برای آلودگی زدایی دستگاه گوارش

اریترومایسین+آزلائیک اسید | Erythromycin+Azelaic Acid

درمان جوش

اسپیرامایسین | Spiramycin

درمان عفونت مجاری تنفسی، عفونت ناحیه دهان، عفونت پوست و بافت نرم