آمیکاسین | Amikacin

آمپول آمیکاسین در درمان عفونت های شدید (عفونت استخوان، عفونت مجاری تنفسی، عفونت قلبی، عفونت خونی) تجویز می گردد.

جنتامایسین | Gentamicin

جنتامایسین یک آنتی بیوتیک است و جهت درمان عفونت باکتریایی، معمولا ارگانیسم های گرم منفی شامل سودوموناس، پروتئوس، سراتیا، و استافیلوکوک های گرم مثبت تجویز می شود.

بعلاوه این دارو جهت درمان عفونت استخوانی، عفونت مجاری تنفسی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونت شکمی و مجاری ادراری، عفونت خونی و اندوکاردیت عفونی تجویز می گردد.

نئومایسین | Neomycin

نئومایسین خوراکی جهت آماده سازی لوله گوارشی، درمان اسهال ایجاد شده با E.coli و درمان کمکی انسفالوپاتی کبدی تجویز می گردد.

استرپتومایسین | Streptomycin

داروی ضد باکتری استرپتومایسین جزئی از درمان سل فعال می باشد.

در ترکیب با سایر داروها برای درمان عفونت لایه داخلی قلب، عفونتهای ناشی از مایکوباکتریوم، طاعون، تب خرگوشی و تب مالت پودر تزریقی استرپتومایسین تجویز می گردد.

توبرامایسین | Tobramycin

داروی استنشاقی توبرامایسین، جهت درمان سیستیک فیبروزیز تجویز می گردد. بعلاوه از این دارو جهت درمان عفونت های سودوموناسیپ استفاده می شود.