آلبندازول | Albendazole

این دارو برای درمان برخی عفونت های کرم نواری (مانند نوروسیستیکروز و بیماری کیست هیداته) استفاده می شود.

ایورمکتین | Ivermectin

این دارو برای درمان برخی از عفونت های انگلی کرم گرد استفاده می شود. درمان عفونت های انگلی به بهبود کیفیت زندگی شما کمک می کند.

در افرادی که سیستم دفاعی (ایمنی) آنها ضعیف است ، درمان عفونت های کرم گرد می تواند خطر ابتلا به عفونت شدید یا تهدید کننده زندگی را کاهش دهد. ایورمکتین متعلق به گروهی از داروها است که به عنوان داروهای ضد هلمینتیک شناخته می شوند. با فلج کردن و کشتن انگل ها کار می کند.

همچینن لوسیون ضد انگل ایورمکتین جهت درمان موضعي آلودگي به شپش سر تجویز می گردد.

استفاده در درمان بیماری کووید-19 : با توجه به شواهد کنونی موجود با قطعیت پائین تا بسیار پائین ، در مورد اثربخشی و ایمنی، ایورمکتین مورد نیاز برای درمان یا پیشگیری از COVID-19 لازم نیست.
مطالعات تکمیل شده حجم نمونه کوچکتر دارای و تعداد اندکی از آنها با کیفیت بالا در نظر گرفته شده مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات متعددی در حال حاضر انجام شده اند که ممکن است پاسخ روشن تری را درباره مصرف این دارو در بیماری کرونا به ما بدهد. به طور کلی ، شواهد قابل اعتماد است که از تجویز ایورمکتین در درمان یا پیشگیری از ابتدای ابتلا به COVID-19، خارج از کارآزمایی های تصادفی شده، استفاده نشود.

مبندازول | Mebendazole

درمان انگل های مختلف

پرازیکوانتل | Praziquantel

درمان کلیه مراحل عفونت شیستوزومیازیس (عفونت انگلی ایجاد شده توسط کرم های پهن گونه شیستوزوما)، درمان عفونت کرم قلاب دار (کلونورشیازیس، اپیستورشیازیس)

پیرانتل | Pyrantel

درمان کرم سنجاقی (کرمک) (درمان ارجح نیست و به عنوان گزینه جایگزین استفاده میشود)