\ اطلاعات دارویی

پربازدیدهای دارویی
کتوتیفن آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل دوم تثبیت کننده ماست سل مشتق پیپریدین
سترورلیکس آنتاگونیست GnRH
متوکاربامول شل کننده عضله اسکلتی
والزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll مُدر، تیازیدی
کنتراسپتیو اچ دی ضد بارداری ترکیب استروژن و پروژسترون
پنتوپرازول مهارکننده پمپ پروتون بنزایمیدازول جایگزین شده
بریمونیدین آگونیست آلفا 2، چشمیترکیب چشمی، ضد گلوکوم
اسپيرونولاكتون مُدر، ذخیره کننده پتاسیم مسدودکننده انتخابی آلدوسترون
کلیندامایسین+کلوتریمازول آنتی بیوتیک، لینکوزآمید
سوربیتول شستشودهنده مجاری ادراری تناسلی ملین، اسموتیک
تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
ایمونوگلوبولین هپاتیت B مشتق فراورده‌های خونی ایمونوگلوبولین
گلیمپراید ترکیب ضد دیابت، سولفونیل اوره
اورسودئوکسی کولیک اسید
ریتوکسیمب ترکیب ضد تومور، آنتی بادی مونوکلونال ضد روماتیسم، متفرقه آنتی بادی مونوکلونال
تیکاگرلور ترکیب ضد پلاکت ترکیب ضد پلاکت، سیکلوپنتیل تریازولوپیریمیدین