\ اطلاعات دارویی

گلیمپراید | Glimepiride

کنترل دیابت ۲ 

انسولین دوفازی ایزوفان | Insulin Biphasic Isophane

درمان دیابت نوع ۱ ( دیابت وابسته به انسولین) و دیابت نوع ۲ (دیابت غیر وابسته به انسولین) جهت بهبود کنترل قند

انسولین دتمیر | Insulin Detemir

درمان دیابت تیپ 1 ( وابسته به انسولین) و دیابت تیپ 2 ( غیروابسته به انسولین) به منظور بهبود کنترل قند خون

انسولین گلارژین | Insulin Glargine

در درمان دیابت نوع ۱ (وابسته به انسولین) و دیابت نوع ۲ (وابسته به غیر انسولین)

انسولین گلولایزین | Insulin Glulisin

محلول تزریقی انسولین گلولایزین، جهت کنترل دیابت نوع ۱ و کنترل پاسخ به قند خون در دیابت نوع ۲ تجویز می گردد.

انسولین ایزوفان | Insulin Isophane

درمان دیابت نوع ۱ ( دیابت وابسته به انسولین) و دیابت نوع ۲ (دیابت غیر وابسته به انسولین) جهت بهبود کنترل قند

متفورمین+لیناگلیپتین | Metformin+Linagliptin

کنترل دیابت نوع 2 ( غیروابسته به انسولین)، به عنوان درمان همراه با رعایت رژیم غذایی و ورزش در بیمارانی که با تک درمانی متفورمین یا لیناگلیپیتن به  کنترل کافی قند خون نرسیده اند.

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲