\ اطلاعات دارویی

گلیمپراید | Glimepiride

کنترل دیابت ۲ 

انسولین دوفازی ایزوفان | Insulin Biphasic Isophane

درمان دیابت نوع ۱ ( دیابت وابسته به انسولین) و دیابت نوع ۲ (دیابت غیر وابسته به انسولین) جهت بهبود کنترل قند

انسولین دتمیر | Insulin Detemir

درمان دیابت تیپ 1 ( وابسته به انسولین) و دیابت تیپ 2 ( غیروابسته به انسولین) به منظور بهبود کنترل قند خون

انسولین گلارژین | Insulin Glargine

در درمان دیابت نوع ۱ (وابسته به انسولین) و دیابت نوع ۲ (وابسته به غیر انسولین)

انسولین گلولایزین | Insulin Glulisin

محلول تزریقی انسولین گلولایزین، جهت کنترل دیابت نوع ۱ و کنترل پاسخ به قند خون در دیابت نوع ۲ تجویز می گردد.

انسولین ایزوفان | Insulin Isophane

درمان دیابت نوع ۱ ( دیابت وابسته به انسولین) و دیابت نوع ۲ (دیابت غیر وابسته به انسولین) جهت بهبود کنترل قند

متفورمین+لیناگلیپتین | Metformin+Linagliptin

کنترل دیابت نوع 2 ( غیروابسته به انسولین)، به عنوان درمان همراه با رعایت رژیم غذایی و ورزش در بیمارانی که با تک درمانی متفورمین یا لیناگلیپیتن به  کنترل کافی قند خون نرسیده اند.

پربازدیدهای دارویی