پوویدون ید

Povidone Iodine

مشخصات داروی پوویدون ید


توصیه مصرف پوویدون ید


 • Povidone-Iodine (Topical)

 • موارد استفاده پوویدون ید
 • داروی ضدعفونی‌کننده‌ی خارجی با طیف ضدمیکروبی گسترده، برای درمان یا جلوگیری از عفونت‌های موضعی مرتبط با جراحی، سوختگی، بریدگی یا خراش جزیی؛

  تسکین سوزش جزیی واژینال

  برچسب پوویدون ید


  محصولات تجاری پوویدون ید در ایران


  داروگستر هجرت
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی ابوریحان
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • کیمیا دارو سپهر
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • ایران ناژو
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • دارو سازی بهوزان
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی حنان بروجن
 • پوویدون ایداین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی پارت کیمیا گرگان
 • پوویدون آیداین دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • دارو درمان سلفچگان
 • پوویدون آیداین- دارو درمان محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی تولید دارو
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی بهسا
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین اسکراب محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • بهسادین دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • کیش مدیفارم
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 30mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • نانو کیمیای کویر یزد
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارس مهدیس دارو
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 30mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 500mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 110mL(محلول پوویدون آیداین)
 • شیمی عنصر مریم
 • سولبدین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • سولبدین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • سولبدین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • سولبدین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • ساپونین ایران
 • پوویدون آیداین شامپو موضعی 7.5 % 140mL(شامپو پوویدون آیداین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی پوویدون ید

  10 %

  دوش

  10 %

  ژل

  10 %

  پماد

  10 %

  بطری رنگ

  7.50 .%

  شامپو

  0.70 .%

  محلول

  7.50 .%

  محلول

  10 %

  محلول

  7.50 .%

  اسفنج

  2.50 .%

  اسپری

  200 mg

  شیاف

  3 mg/cm

  بافت


  داروهای مرتبط