پراكتانت آلفا

Poractant Alfa
Poractant Alfa

موارد استفاده پراكتانت آلفا

درمان سندرم زجر تنفسي در نوزادان نارس

نام های تجاری خارجی
  • Curosurf®
دسته دارویی

سورفکتانت ریه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Chiesi
  • کوروسرف تزریقی پرنترال 80 mg/1mL 3mL(تزریقی پرکتانت آلفا)
  • کوروسرف تزریقی پرنترال 80 mg/1mL 1.5mL(تزریقی پرکتانت آلفا)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    80 mg/ml

    سوسپانسیون تزریقی


    داروهای مرتبط