آرژنین

Arginine
Arginine

موارد استفاده آرژنین

آرژنین جهت تست عملکرد هیپوفیز (ترشح هورمون رشد) تجویز می گردد.

نحوه مصرف آرژنین

فرآورده حاوی کلر می باشد. 

نام های تجاری خارجی
  • R-Gene® 10
دسته دارویی

عامل تشخیصی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Amino acids are excreted in breast milk, the amount following arginine administration is not known.

اشکال دارویی موجود در ایران

100 g

POWDER

100 mg/ml

تزریقی

950 mOsmol/L

تزریقی

-

تزریقی


داروهای مرتبط