پلاسما

Plasma
Plasma Protein Fraction

موارد استفاده پلاسما

افزایش حجم پلاسما و حفظ برون ده قلبی در درمان انواع بخصوص شوک و شوک های تهدید کننده

نحوه مصرف پلاسما

برخی از فرآورده ها حاوی پتاسیم یا سدیم می باشند.

نام های تجاری خارجی
 • Plasmanate®
دسته دارویی

مشتق فراورده‌های خون

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Millipore
 • فاکتور انعقادی 10، پلاسمای انسانی تزریقی پرنترال (تزریقی فاکتور 10 انعقادی، پلاسمای انسانی)
 • Csl Behring Gmbh
 • برینرت پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی سی 1-استراز اینهیبیتور مشتق از پلاسما)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  تزریقی


  داروهای مرتبط