پیرفنیدون

Pirfenidone
Pirfenidone
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

 • Esbriet

Brand Names: Canada 

 • Esbriet
دسته دارویی

 

 • Anti-inflammatory Agent;
 •  
 • Antifibrotic Agent

ترکیب ضد التهاب

ترکیب ضد فیبروز

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

 

It is not known if pirfenidone is present in breast milk. According to the manufacturer, the decision to continue or discontinue breastfeeding during therapy should take into account the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and benefits of treatment to the mother.

Cipla
 • پیرفنیدن قرص 200میلی گرم(نا موجود خارج از فهرست)
 • پیرفنیکس 200 میلی گرم قرص(قرص پیرفنیدون)
 • پیرفنکس 200 میلی گرم(قرص پیرفنیدون)
 • پریفنکس 200 میلی گرم قرص(قرص پیرفنیدون)
 • Roche
 • اسبریت 267 میلی گرم کپسول(کپسول پیرفنیدون)
 • اسبریت کپسول، 267 میلی گرم(کپسول پیرفنیدون)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  200 mg

  قرص


  داروهای مرتبط