ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت

Antithymocyte Immunoglobulin

مشخصات داروی ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت


 • نام های تجاری خارجی Antithymocyte Immunoglobulin
 •  US: Thymoglobulin

  Canada:Thymoglobulin

 • دسته دارویی ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت
 • مصرف ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت در بارداری

توصیه مصرف ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت


 • Antithymocyte Immunoglobulin

برچسب ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت


محصولات تجاری ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت در ایران


Genzyme
 • تایموگلوبولین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 25 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آنتی تیموسیت ایمونوگلوبولین)
 • Pfizer
 • آتگام تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 5mL(تزریقی آنتی تیموسیت ایمونوگلوبولین)
 • Neovii Biotech Gmbh
 • ای تی جی-فرزنیوس تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی آنتی تیموسیت ایمونوگلوبولین)
 • گرافالون تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی آنتی تیموسیت ایمونوگلوبولین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت

  20 mg/ml

  تزریقی

  50 mg/ml

  تزریقی

  25 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی