ایمونوگلوبولین آنتی تیموسیت

Antithymocyte Immunoglobulin
Antithymocyte Immunoglobulin
نام های تجاری خارجی

 US: Thymoglobulin

Canada:Thymoglobulin

دسته دارویی

Immune Globulin; Immunosuppressant Agent; Polyclonal Antibody

ایمونوگلوبولین

سرکوب کننده سیستم ایمنی

آنتی بادی پلی کولونال

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

This product has not been evaluated in breastfeeding women and it is not known if antithymocyte globulin (rabbit) is present in breast milk. Because other immunoglobulins are present in breast milk, the manufacturer recommends that breastfeeding be discontinued during antithymocyte globulin (rabbit) therapy.

Genzyme
 • تایموگلوبولین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 25 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آنتی تیموسیت ایمونوگلوبولین)
 • Pfizer
 • آتگام تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 5mL(تزریقی آنتی تیموسیت ایمونوگلوبولین)
 • Neovii Biotech Gmbh
 • ای تی جی-فرزنیوس تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی آنتی تیموسیت ایمونوگلوبولین)
 • گرافالون تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی آنتی تیموسیت ایمونوگلوبولین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  20 mg/ml

  تزریقی

  25 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  50 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط
  ایمونوگلوبولین آنتی D
  سیکلوفسفاماید ترکیب ضد نئوپلاسم، ترکیب آلکیله کننده ترکیب ضد روماتیسم، متفرقه
  سیرولیموس ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی مهارکننده mTOR Kinase
  ریتوکسیمب ترکیب ضد تومور، آنتی بادی مونوکلونال ضد روماتیسم، متفرقه آنتی بادی مونوکلونال
  ایمونوگلوبولین هپاتیت B (انسانی) مشتق فراورده‌های خونی ایمونوگلوبولین
  مرکاپتوپورین ترکیب ضد تومور ترکیب ضد تومور، آنتی متابولیت (آنالوگ پورین) ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی
  پيمكروليموس ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی محصولات پوستی موضعی
  تاکرولیموس مهارکننده کلسی نورین ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی
  متوتركسات ترکیب ضد تومور، آنتی متابولیت (ضد فولات) ضد روماتیسم، تعدیل کننده بیماری ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی
  ایمونوگلوبولین آنتی لنفوسیت
  آزاتیوپرین ترکیب سرکوب کننده‌ی سیستم ایمنی
  اینفلیکسیمب ضد روماتیسم، تعدیل کننده بیماری ترکیب گوارشی، متفرقه سرکوب کننده سیستم ایمنی آنتی بادی مونوکلونال ترکیب مسدودکننده فاکتورنکروز تومور (TNF)
  اورولیموس ترکیب ضد تومور، مهارکننده mTOR Kinase ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی مهارکننده mTOR Kinase
  ایمونوگلوبولین هاری مشتق فراورده‌های خونی ایمونوگلوبولین
  ایمونوگلوبولین کزاز ایمونوگلوبولین
  بیشتر