پارا آمینوسالیسیلیک اسید

Para aminosalicylic acid

مشخصات داروی پارا آمینوسالیسیلیک اسید


  • نام های تجاری خارجی Para aminosalicylic acid
  • Brand Names: US 

    • Paser
  • دسته دارویی پارا آمینوسالیسیلیک اسید
  • مصرف پارا آمینوسالیسیلیک اسید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف پارا آمینوسالیسیلیک اسید


  • Para aminosalicylic acid
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی پارا آمینوسالیسیلیک اسید

4 g

گرانول