پارا آمینوسالیسیلیک اسید

Para aminosalicylic acid
Para aminosalicylic acid
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • Paser
دسته دارویی

 

  • Antitubercular Agent

ترکیب ضد سل

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

 

Following the administration of oral aminosalicylic acid 4 g to a lactating woman, peak maternal serum concentrations were 70.1 mcg/mL at 1 hour, peak milk concentrations were 1.1 mcg/mL at 3 hours, and the half-life of aminosalicylic acid in the breast milk was calculated to be 2.5 hours (Holdiness, 1984).

اشکال دارویی موجود در ایران

4 g

گرانول


داروهای مرتبط