نفازولین+آنتازولین

Naphazoline+Antazoline
Naphazoline+Antazoline
نام های تجاری خارجی

Brand Names: Canada 

 • Refresh Eye Allergy Relief [OTC]
دسته دارویی

 • Alpha1 Agonist;
 •  
 • Ethylenediamine Derivative;
 •  
 • Histamine H1 Antagonist;
 •  
 • Histamine H1Antagonist, First Generation;
 •  
 • Imidazoline Derivative;
 •  
 • Ophthalmic Agent, Vasoconstrictor

آگونیست آلفا1

مشتق اتیلن‌دی‌آمین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول

مشتقات ایمیدازولین

ترکیبات چشمی، تنگ کننده‌ی عروق

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
لابراتوارهای سینا دارو
 • آناپریوین قطره، محلول چشمی 0.05 %/0.5 % 10mL(قطره، محلول نفازولین/آنتازولین)