نفازولین

Naphazoline
Naphazoline (Ophthalmic)

موارد استفاده نفازولین

تنگ کننده موضعی عروق چشمی، رفع قرمزی چشم به دلیل آزار چشمی

Naphazoline (Nasal)

موارد استفاده نفازولین

تسکین موقتی احتقان بینی مربوط به سرماخوردگی، آلرژی یا سینوزیت

نام های تجاری خارجی
 • AK-Con™
 • Clear eyes® for Dry Eyes Plus ACR Relief [OTC]
 • Clear eyes® for Dry Eyes plus Redness Relief [OTC]
 • Clear eyes® Redness Relief [OTC]
 • Clear eyes® Seasonal Relief [OTC]
 • Privine® [OTC]
دسته دارویی

آگونیست آلفا1

ترکیبات چشمی، تنگ کننده عروق

آگونیست آلفا1

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
داروسازی رها اصفهان
 • دکوفزول اسپری از راه بینی 0.05 % 15mL(اسپری نفازولین هیدروکلراید)
 • نفازولین محلول، قطره چشمی 0.1 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • ناپریزول اسپری از راه بینی 0.05 % 20mL(اسپری نفازولین هیدروکلراید)
 • آناپریوین محلول، قطره چشمی 0.05 %/0.5 % 10mL(محلول، قطره نفازولین / آنتازولین)
 • ناپریزول محلول، قطره از راه بینی 0.05 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • ناپریوین محلول، قطره چشمی 0.1 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • نفازولین محلول، قطره از راه بینی 0.05 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
 • نفازولین محلول، قطره چشمی 0.1 % 0.5mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • باختر بیوشیمی
 • نافوکس محلول، قطره چشمی 0.1 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • نافوکس محلول، قطره از راه بینی 0.05 % 10mL(محلول، قطره نفازولین هیدروکلراید)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.05 .%

  محلول/قطره

  0.05 .%

  اسپری

  0.05 .%

  محلول/قطره

  0.1 .%

  محلول/قطره

  0.1 .%

  محلول/قطره


  داروهای مرتبط