نالوکسان

Naloxone
Naloxone

موارد استفاده نالوکسان

رفع کامل یا بخشی از اثر داروهای اپیوئیدی، مثل سرکوب سیستم تنفسی؛ کنترل مسمویت با اپیوئیدها، تشخیص وابستگی به اپیوئید یا مسمویت شدید با آنها

توصیه مصرف نالوکسان

تنگی نفس، تپش قلب یا لرزش را گزارش کنید. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

پادزهر

آنتاگونیست مخدر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

No data reported. Since naloxone is used for opiate reversal the concern should be on opiate drug levels in a breast-feeding mother and transfer to the infant rather than naloxone exposure. The safest approach would be not to breast-feed.

Kern Pharma, S.l.
  • نالوکسون تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
  • Orpha-devel
  • نالوکسون آمومد تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
  • داروسازی تولید دارو
  • نالوکسان تیدی تزریقی پرنترال 0.4 mg/1mL (تزریقی نالوکسون هیدرو کلراید)
  • تولیدی فاران شیمی تویسرکان
  • بوپرنورفین/نالوکسان قرص زیرزبانی 2 mg/0.5 mg (قرص بوپرنورفین / نالوکسون)
  • دارودرمان پارس
  • بوپرنورفین/نالوکسان قرص زیرزبانی 8 mg/2 mg (قرص بوپرنورفین / نالوکسون)