مولتی ویتامین کودکان

Multivitamine Pediatric
Multivitamin Pediatric
نام های تجاری خارجی

US 

 • ADEKs [OTC];
 •  
 • AquADEKs [OTC];
 •  
 • Centrum Kids [OTC];
 •  
 • Flintstones Complete [OTC];
 •  
 • Flintstones Gummies [OTC];
 •  
 • Flintstones Plus Bone Building Support Gummies [OTC];
 •  
 • Flintstones Plus Bone Building Support [OTC];
 • Flintstones Plus Immunity Support Gummies [OTC];
 •  
 • Flintstones Plus Immunity Support [OTC];
 •  
 • Flintstones Plus Iron [OTC];
 • Flintstones Sour Gummies [OTC];
 •  
 • Floriva;
 •  
 • Floriva Plus;
 •  
 • My First Flintstones [OTC];
 •  
 • MyKidz Iron FL [DSC];
 •  
 • MyKidz Iron [OTC] [DSC];
 •  
 • One A Day Kids Jolly Rancher Gummies [OTC];
 •  
 • One A Day Kids Jolly Rancher Sour Gummies [OTC];
 •  
 • One A Day Kids Scooby-Doo! Complete [OTC];
 •  
 • One A Day Kids Scooby-Doo! Gummies [OTC];
 •  
 • Poly-Vi-Flor FS;
 •  
 • Poly-Vi-Sol With Iron [OTC];
 •  
 • Poly-Vi-Sol [OTC];
 •  
 • Quflora;
 •  
 • Quflora FE Pediatric;
 •  
 • Tri-Vi-Sol [OTC];
 •  
 • Vitalets [OTC]
دسته دارویی

Vitamin

ویتامین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

 

Refer to individual vitamin monographs for requirements while breast-feeding.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

تزریقی


داروهای مرتبط