آمپی سیلین+سولباکتام

Ampicillin+Sulbactam
Ampicillin and Sulbactam

موارد استفاده آمپی سیلین+سولباکتام

آمپول آمپی سیلین+سولباکتام جهت درمان موارد زیر تجویز می گردد:

 • عفونت های باکتریایی پوست و ساختارهای وابسته
 • عفونت داخل شکمی
 • عفونت زنانه

طیف اثر آن بر روی ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز مثل S.aureus، H. Influenza, E. Coli, klebsiella, acinetobacter, enterobacter ,anerobe می باشد. 

توصیه مصرف آمپی سیلین+سولباکتام

جهت اطلاع از توصیه مصرف آمپول آمپی سیلین+سولباکتام، به داروی آمپی سیلین و سولباکتام، جداگانه مراجعه کنید. 

نحوه مصرف آمپی سیلین+سولباکتام

برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. 

نام های تجاری خارجی
 • Unasyn®
دسته دارویی

آنتی‌بیوتیک، پنی‌سیلین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Ampicillin and sulbactam are both excreted into breast milk in low concentrations. The manufacturer recommends that caution be used if administering to lactating women. Nondose-related effects could include modification of bowel flora and allergic sensitization of the infant. The maternal dose of sulbactam does not need altered in the postpartum period. Also refer to the Ampicillin monograph.

Pfizer Italia Srl
 • دیوسید پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g/0.5 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین/سولباکتام)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • آمپی باکتام پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 2 g/1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین/سولباکتام)
 • آمپی باکتام پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g/0.5 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین/سولباکتام)
 • داروسازی دانا
 • آمپی سول پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g/0.5 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین/سولباکتام)
 • آمپی سول پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 2 g/1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین/سولباکتام)