مونوبنزون

Monobenzone
Monobenzone

موارد استفاده مونوبنزون

رنگ زدایی نهایی در ویتیلیگوی گسترده.

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

محصولات پوستی موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Mac Remedies Pvt Ltd
 • کرم منوبنزون 20 %(کرم مونوبنزون)
 • بنوکوئین کرم 20 %(کرم مونوبنزون)
 • کرم منوبنزن ۲۰%(کرم مونوبنزون)
 • کرم بنوکوئین 20 درصد(کرم مونوبنزون)
 • بنوکوئین 20 درصد 20 گرم کرم(کرم مونوبنزون)
 • دارو سازی بهوزان
 • منوبنزون-بهوزان 20درصد 30 گرم موضعی(کرم مونوبنزون)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  20 %

  کرم


  داروهای مرتبط