آمپی سیلین

Ampicillin
Ampicillin

موارد استفاده آمپی سیلین

آمپی سیلین در رده درمانی آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام قرار دارد و در درمان عفونت های باکتریایی، درمان یا پیشگیری از اندوکاردیت عفونی تجویز می گردد.

توصیه مصرف آمپی سیلین

آنتی بیوتیک آمپی سیلین را سر ساعت با فواصل زمانی منظم استفاده کنید؛ در مصرف آمپی سیلین ترجیح بر مصرف با معده خالی و یا ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا است.

مصرف مایعات کافی توصیه می شود، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

عوارض جانبی مصرف آمپی سیلین

تهوع، استفراغ، اسهال از عوارض جانبی عمومی آمپی سیلین است؛ اما بروز هر گونه از موارد ذیل را سریع به پزشک معالج خود گزارش دهید:

 • بروز دانه های پوستی
 • اسهال مداوم
 • تورم صورت، زبان، دهان، گلو
 • تنگی قفسه سینه

در صورتی که بیماری تحت درمان بدتر شود یا اینکه پس از اتمام دوره دارویی بهبود نیابد، گزارش کنید.

نحوه مصرف آمپی سیلین

با معده خالی ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا استفاده کنید. برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، پنی‌سیلین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Ampicillin is excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering ampicillin to nursing women. Due to the low concentrations in human milk, minimal toxicity would be expected in the nursing infant. Nondose-related effects could include modification of bowel flora and allergic sensitization.

دارو سازی فارابی
 • آمپی سیلین 250(کپسول آمپی سیلین)
 • آمپی سیلین 500(کپسول آمپی سیلین)
 • آمپی سیلین 125میلی گرم در 5میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آمپی سیلین 250میلی گرم در 5میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آفا شیمی
 • آمپی سیلین 500 میلی گرم(کپسول آمپی سیلین)
 • آفامپی 125میلی گرم در 5 میلی لیتر-100میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آفامپی250 میلی گرم در 5 میلی لیتر-100 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • آمپیکسیل 1گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیکسیل 250 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیکسیل 500 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • داروسازی دانا
 • آمپیرال 500 میلی گرم(کپسول آمپی سیلین)
 • آمپی ویل 500میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیرال 250 میلی گرم در 5میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آمپی ویل 1گرمی(پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپی ویل 250میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • غذا: غذا باعث کاهش جذب آمپی سیلین می شود؛ ممکن است باعث کاهش غلظت سرمی شود. سر ساعت مشخص با فواصل زمانی برابر استفاده کنید، ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا استفاده کنید. مایعات کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.