آمپی سیلین

Ampicillin
Ampicillin

موارد استفاده آمپی سیلین

آمپی سیلین در رده درمانی آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام قرار دارد و در درمان عفونت های باکتریایی، درمان یا پیشگیری از اندوکاردیت عفونی تجویز می گردد.

توصیه مصرف آمپی سیلین

آنتی بیوتیک آمپی سیلین را سر ساعت با فواصل زمانی منظم استفاده کنید؛ در مصرف آمپی سیلین ترجیح بر مصرف با معده خالی و یا ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا است.

مصرف مایعات کافی توصیه می شود، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

عوارض جانبی مصرف آمپی سیلین

تهوع، استفراغ، اسهال از عوارض جانبی عمومی آمپی سیلین است؛ اما بروز هر گونه از موارد ذیل را سریع به پزشک معالج خود گزارش دهید:

 • بروز دانه های پوستی
 • اسهال مداوم
 • تورم صورت، زبان، دهان، گلو
 • تنگی قفسه سینه

در صورتی که بیماری تحت درمان بدتر شود یا اینکه پس از اتمام دوره دارویی بهبود نیابد، گزارش کنید.

نحوه مصرف آمپی سیلین

با معده خالی ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا استفاده کنید. برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، پنی‌سیلین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Ampicillin is excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering ampicillin to nursing women. Due to the low concentrations in human milk, minimal toxicity would be expected in the nursing infant. Nondose-related effects could include modification of bowel flora and allergic sensitization.

دارو سازی فارابی
 • آمپی سیلین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آمپی سیلین)
 • آمپی سیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آمپی سیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آفا شیمی
 • آمپی سیلین کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آمپی سیلین)
 • آفامپی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • آفامپی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • داروسازی دانا
 • آمپیرال کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آمپی سیلین)
 • آمپی ویل پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپی ویل پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپی ویل پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 250 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیرال پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آمپی سیلین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • آمپیکسیل پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیکسیل پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 250 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • آمپیکسیل پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آمپی سیلین)
 • غذا: غذا باعث کاهش جذب آمپی سیلین می شود؛ ممکن است باعث کاهش غلظت سرمی شود. سر ساعت مشخص با فواصل زمانی برابر استفاده کنید، ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا استفاده کنید. مایعات کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.