میلتفوزین

Miltefosine
Miltefosine
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • Impavido
دسته دارویی

Antiparasitic Agent

ترکیب ضد انگل

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

It is not known if miltefosine is excreted in breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the breast-feeding infant, the manufacturer recommends a decision be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother. The manufacturer also recommends that breast-feeding should be avoided for 5 months after miltefosine therapy.

اشکال دارویی موجود در ایران

50 mg

کپسول نرم


داروهای مرتبط