آمفوتریسین ب لیپوزومال

Amphotericin-B Liposome
Amphotericin-B Liposome
نام های تجاری خارجی

US: AmBisome

Canada: AmBisome

دسته دارویی

Antifungal Agent, Parenteral

ترکیب ضد قارچ، تزریقی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

It is not known if amphotericin is excreted into breast milk. Due to its poor oral absorption, systemic exposure to the nursing infant is expected to be decreased; however, because of the potential for toxicity, breast-feeding is not recommended by the manufacturer (Mactal-Haaf 2001).

اشکال دارویی موجود در ایران

50 mg

پودر برای تزریق