متیلن بلو

Methylene Blue
Methylene Blue

موارد استفاده متیلن بلو

پادزهر به هنگام مسمومیت با سیانید و متهموگلوبینمی ایجاد شده به وسیله دارو، رنگ شاخص

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

پادزهر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Laboratoires Sterop
  • متيلن بلو محلول تزریقی تزریقی 10 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی متیلن بلو)
  • متیلن بلو استروپ محلول تزریقی تزریقی 10 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی متیلن بلو)
  • متیبلو محلول تزریقی تزریقی 10 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی متیلن بلو)
  • متیبلو محلول تزریقی تزریقی 10 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی متیلن بلو)
  • متیبلو محلول تزریقی تزریقی 10 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی متیلن بلو)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    10 mg/ml

    تزریقی