متیلن بلو

Methylene Blue
Methylene Blue

موارد استفاده متیلن بلو

پادزهر به هنگام مسمومیت با سیانید و متهموگلوبینمی ایجاد شده به وسیله دارو، رنگ شاخص

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

پادزهر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Laboratoires Sterop
  • متيلن بلو تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 1mL(تزریقی متیلن بلو)
  • متیلن بلو استروپ تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 5mL(تزریقی متیلن بلو)
  • متیبلو تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 10mL(تزریقی متیلن بلو)
  • متیبلو تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 1mL(تزریقی متیلن بلو)
  • متیبلو تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 2mL(تزریقی متیلن بلو)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    10 mg/ml

    تزریقی