آمونيوم كلرايد

Ammonium Chloride
Ammonium Chloride

موارد استفاده آمونيوم كلرايد

آمونيوم كلرايد در درمان كمبود كلر يا آلكالوز متابوليك تجویز می گردد.

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

مکمل الکترولیتی، تزریقی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
داروسازی تولید دارو
 • دیفن هیدرامین کامپاند(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • لابراتوار دارو سازی آرایشی و بهداشتی مینا سهامی
 • دیفن هیدرامین کامپاند 12.5/125 میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • عماد درمان پارس
 • دیفن هیدرامین کمپاند -عماد 60 میلی لیتر(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • الحاوی
 • دیفن دیبت - سی(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • دیفن هیدرامین کامپاند-الحاوی(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • دیفن هیدرامین کامپاند 60 میلی لیتر(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • داروسازی خوارزمی
 • دیفرامیکس 12/5 میلی گرم / 125 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • دیفن هیدرامین کامپاند-60 میلی لیتر(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • دیفاند 60میلی لیتر(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • لابراتوارهای رازک
 • دیفن هیدرامین کامپاند 60میلی لیتر(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • داروسازی بهسا
 • دیفن هیدرامین کامپاند بهسا 60 میلی لیتر(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)