آمونيوم كلرايد

Ammonium Chloride
Ammonium Chloride

موارد استفاده آمونيوم كلرايد

آمونيوم كلرايد در درمان كمبود كلر يا آلكالوز متابوليك تجویز می گردد.

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

مکمل الکترولیتی، تزریقی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
کارخانجات دارو پخش
 • دیفن هیدرامین کامپاند شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • الحاوی
 • دیفن دیبت-سی شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 120mL(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • دیفن هیدرامین-الحاوی شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • دیفاند شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • داروسازی بهسا
 • دیفن هیدرامین کامپاند بهسا شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • عماد درمان پارس
 • دیفن هیدرامین-عماد شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)
 • داروسازی خوارزمی
 • دیفرامیکس شربت خوراکی 12.5 mg/125 mg/5mL 60mL(شربت دیفن هیدرامین/آمونیوم کلراید)