مگلومین

Meglumine
Diatrizoate Meglumine
نام های تجاری خارجی
 • Cystografin®
 • Cystografin® Dilute
دسته دارویی

مواد حاجب یددار

مواد حاجب/رادیولوژی (یونی، اسمولالیته بالا)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Diatrizoate salts are reported to be excreted in human milk

Sanofi Aventis
 • گلوکانتیم 300 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • Sanofi
 • گلوکانتیم(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • گلوكانتيم1.5/5 ميلي گرم(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • گلوکانتیم 1/5 گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • کارخانجات دارو پخش
 • گادوپنتتات دی مگلومین 469 میلی گرم در میلی لیتر 20 میلی لیتر ویال(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • B.e.imaging
 • مگنویژن 0/5 میلی مول در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • داروسازی ابوریحان
 • مگنوستیک 469 میلی گرم(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • Bayer Vital
 • مگنویست 469 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • Sanochemia
 • ام-آرلوکس 469 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • سيكلولوكس 0.5 میلی مول در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • سيكلولوكس 0.5 میلی مول در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • PRG Pharma Pvt Ltd.
 • مگلومین آنتیمونات 1/5 گرم در 5 میلی لیتر(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • گلوکانتیم 1.5 گرم/5 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • Maiden Pharmaceuticals
 • مگلومين آنتيمونات 1.5 گرم/ 5 میلی لیتر(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • Guerbet
 • دوتارم 377 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • دوتارم 377 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • Ge Healthcare(ex Amersham)
 • کلاریسکن 0/5 میلی مول در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • کلاریسکن 0/5 میلی مول در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • کلاریسکن 0/5 میلی مول در میلی لیتر(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  300 mg/ml

  تزریقی

  377 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط