مگلومین

Meglumine
Diatrizoate Meglumine
نام های تجاری خارجی
 • Cystografin®
 • Cystografin® Dilute
دسته دارویی

مواد حاجب یددار

مواد حاجب/رادیولوژی (یونی، اسمولالیته بالا)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Diatrizoate salts are reported to be excreted in human milk

کارخانجات دارو پخش
 • گادوپنتتات دی مگلومین محلول تزریقی تزریقی 469 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • PRG Pharma Pvt Ltd.
 • مگلومین آنتیمونات محلول تزریقی تزریقی 300 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • گلوکانتیم محلول تزریقی تزریقی 300 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • Ge Healthcare(ex Amersham)
 • کلاریسکن محلول تزریقی تزریقی 377 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • کلاریسکن محلول تزریقی تزریقی 377 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • کلاریسکن محلول تزریقی تزریقی 377 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • Sanochemia
 • سيكلولوكس محلول تزریقی تزریقی 377 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • سيكلولوكس محلول تزریقی تزریقی 377 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • ام آر-لوکس محلول تزریقی تزریقی 469 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • Guerbet
 • دوتارم محلول تزریقی تزریقی 377 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • دوتارم محلول تزریقی تزریقی 377 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی گادوترات مگلومین)
 • Bayer Vital
 • مگنویست محلول تزریقی تزریقی 469 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • داروسازی ابوریحان
 • مگنوستیک محلول تزریقی تزریقی 469 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • B.e.imaging
 • مگنویژن محلول تزریقی تزریقی 469 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  300 mg/ml

  تزریقی

  377 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط