مگلومین

Meglumine

مشخصات داروی مگلومین


توصیه مصرف مگلومین


 • Diatrizoate Meglumine

برچسب مگلومین


محصولات تجاری مگلومین در ایران


کارخانجات دارو پخش
 • گادوپنتتات دی مگلومین تزریقی پرنترال 469 mg/1mL 20mL(تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • PRG Pharma Pvt Ltd.
 • مگلومین آنتیمونات محلول تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • Sanofi Aventis
 • گلوکانتیم محلول تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی مگلومین آنتی مونات)
 • Bayer Vital
 • مگنویست محلول تزریقی تزریقی 469 mg/1mL 15mL(محلول تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • داروسازی ابوریحان
 • مگنوستیک تزریقی پرنترال 469 mg/1mL 15mL(تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • B.e.imaging
 • مگنویژن تزریقی پرنترال 469 mg/1mL 15mL(تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • Sanochemia
 • ام آر-لوکس تزریقی پرنترال 469 mg/1mL 15mL(تزریقی گادوپنتات دی مگلومین)
 • سيكلولوكس تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 20mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • سيكلولوكس تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 15mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • Ge Healthcare(ex Amersham)
 • کلاریسکن تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 20mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • کلاریسکن تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 15mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • کلاریسکن تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 10mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • Guerbet
 • دوتارم تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 15mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • دوتارم تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 10mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • دوتارم تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 20mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • توسعه تجهیزات پزشکی آزاد
 • یونیرم تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 15mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • آلاشت فارمد
 • زتارم تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 15mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • زتارم تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 20mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • زتارم تزریقی پرنترال 376.9 mg/1mL 10mL(تزریقی گادوترات مگلومین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.